Algemene voorwaarden (portfolio)

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kim Meijers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn diensten.

1.     Definities
a.    Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Kim Meijers wordt gesloten.
b.    Producten en diensten van Kim Meijers: de door Kim Meijers te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer, de grafische vormgeving van diverse grafische middelen als posters, huisstijlen, folders, brochures, promotiematerialen, bedrijfs­presentaties, familiedrukwerk enz. Ook valt daaronder de productie en management van websites alsook de levering van standaard producten en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
c.    Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektro­nische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Kim Meijers.

2.    Toepasselijkheid
a.    Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Kim Meijers.
b.    Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn in geval van levering door Kim Meijers niet bindend en niet van toepassing.

3.    Aanbieding en acceptatie
a.    Alle offertes en prijsopgaven door Kim Meijers gedaan zijn vrijblij­vend, behalve indien door Kim Meijers schriftelijk anders is vermeld.
b.   Een aanbieding of offerte gedaan door Kim Meijers heeft een geldig­heidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4.    Aanvang van de overeenkomst
a.    Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Kim Meijers.
b.    Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5.    Duur en beëindiging
a.    Kim Meijers kan de overeenkomst met onmiddel­lijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Kim Meijers niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
b.    Kim Meijers heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c.    Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Kim Meijers het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
•    Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter-)nationale wet- en regelgeving;
•    Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
•    Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
•    Opdrachtgever niet voldoet aan de overeen­gekomen betalingen die vermeld zijn in de schrifte­lijke overeenkomst.

6.    Levering en leveringstijd
a.    Producten worden afgeleverd in de in de overeenkomst afgesproken levertijd.
b.    Kim Meijers is niet aansprakelijk voor te late levering door derden, en voor deze producten gelden de algemene voorwaarden van het uitvoerende bedrijf.
c.    Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Kim Meijers zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7.    Overmacht
a.    Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
b.    Kim Meijers is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8.    Prijzen
a.    Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
b.    Kim Meijers heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9.    Betalingsvoorwaarden
a.    De betaling heeft betrekking op het door Kim Meijers geleverde product, en gaat in op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Kim Meijers. Indien afgesproken, kan een voorschot gevraagd worden door Kim Meijers. Kim Meijers hanteert een vaste betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders vermeld of overeengekomen.
b.    De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
c.    De verschuldigde kosten worden deels voor levering, en deels na levering in rekening gebracht (afhankelijk van afspraak), en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen. Bij uitblijven van betaling behoudt Kim Meijers het recht de activiteiten voor opdrachtgever (tijdelijk) stil te leggen.
d.    Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
e.    Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Kim Meijers kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Kim Meijers een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De opdrachtgever zal hier binnen twee weken nader van op de hoogte worden gesteld.
f.    Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Kim Meijers is voldaan.
g.    Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Kim Meijers een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10.    Aansprakelijkheid
a.    Kim Meijers is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Kim Meijers weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Kim Meijers kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Kim Meijers of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Kim Meijers.
b.    In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Kim Meijers slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Kim Meijers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c.    Opdrachtgever vrijwaart Kim Meijers voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Kim Meijers.
d.    Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Kim Meijers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Kim Meijers is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
e.    Kim Meijers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
f.    Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Kim Meijers mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
g.    Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Kim Meijers. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Kim Meijers als gevolg daarvan lijdt.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen
a.    Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
12.    Buitengebruikstelling
a.    Kim Meijers heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Kim Meijers niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Kim Meijers zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Kim Meijers kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
b.     Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Kim Meijers gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

13.    Reclame
a.    Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Kim Meijers vervalt.
b.    Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Kim Meijers.
c.    Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
d.    Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14.    Wijziging van de voorwaarden
a.     Kim Meijers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
c.    Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15.    Geschillenregeling en toepasselijk recht
a.    Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kim Meijers en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
b.    Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eindhoven, 1 augustus 2009, versie 1
Kim Meijers
KvK nummer: 17258472

KimMeijers.com maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de website en cookies voor social media (sharing + tonen Instagram posts). Pagina statistieken worden anomiem opgeslagen in Google Analytics. Voor meer informatie zie het privacy statement.